1288شماره موبایل فعالان اقتصادی+189شماره مسئولین انجمن های زیست محیطی

قیمت: 3000 تومان


1288شماره همراه فعال اقتصادی،اجتماعی جدید که آگهی فعال داده اند +189 شماره مسئولین سازمان های مردم نهاد زیست محیطی ایران  جمع آوری شده است .البته این شماره ها به ویژه  شماره همراه انجمن های زیست محیطی اولین بار ارائه می شود.مجموعا 1477 شماره

 

شامل :7 گروه فعال و جدید


1)لوازم

2)کامپیوتر

3)صنعتی

4)خدمات

5)بازار کار

6)آموزشی

7)ارتباطی

8) انجمن های زیست محیطی(ویژه)

خرید        سوال از فروشنده