پروژه تحلیل غیر خطی سازه ها

قیمت: 60000 تومان

توضیحات پروژه

توجه: در این پروژه برای 16 حالت گفته شده کد متلب نوشته شده است(12هزار خط) و سپس برای همه 16 حالت با برنامه opensees مقایسه شده است.

در این پروژه یک سیستم سازه ای قاب خمشی ویژه شامل چهار دهانه به طول ۶.۵ متر (در هر دو جهت xوy) و دو طبقه به ارتفاع چهار متر که در موقعیت شهر دنور قرار گرفته است ابتدا با استفاده از آیین نامه بارگزاری آمریکا طراحی می شود.

سپس برای یکی از قاب ها سازه تحلیل غیر خطی کنترل شونده توسط نیرو و  کنترل شونده توسط تغییر مکان بام با الگوی بار مثلی با المان های غیر خطی زیر انجام می شود:

۱- پلاستیسیته پخش شده با فرمولاسیون سختی تکنیک فایبر

۲- پلاستیسیته پخش شده با فرمولاسیون نرمی تکنیک فایبر

۳- پلاستیسیته متمرکز با با فرمولاسیون نرمی و مفصل پلاستیک فایبر واقعی با طول ۰.۰۵ طول عضو

۴- پلاستیسیته متمرکز با با فرمولاسیون نرمی و مفصل پلاستیک فایبر-ژنریک واقعی با طول ۰.۰۵ طول عضو

فهرست مطالب این پروژه:

۱    ‌ فصل اول مقدمه. ۱

۲    فصل دوم طراحی سازه. ۳

۲‌.۱‌   صورت پروژه ۴

۲‌.۲‌   بار مرده ساختمان.. ۴

۲‌.۲‌.۱‌   کف طبقات سازه فولادی.. ۴

۲‌.۲‌.۲‌   دیوارهای پیرامونی نما ۶

۲.۲.۳  دیوار پیرامونی غیرنما ۷

۲.۲.۴‌  اجزا و مصالح بام. ۹

۲.۲.۵  اسکلت سازه فولادی.. ۱۰

۲‌.۲‌.۶‌   تخمین وزن مرده سازه ۱۰

۲.۳   بار زنده پارکینیگ… ۱۰

۲.۴   وزن موثر کل.. ۱۱

۲‌.۵‌   برش طراحی سازه ۱۱

۳   فصل سوم تئوری و مبانی درس و برنامه نویسی.. ۲۰

۳‌.۱‌   معرفی نرم افزار متلب… ۲۱

۳‌.۱‌.۱‌   توسعه یک الگوریتم. ۲۲

۳‌.۱‌.۲‌   دستورات و توابع استفاده شده در متلب… ۲۳

۳‌.۱‌.۲‌.۱‌   عبارت های منطقی… ۲۳

۳‌.۱‌.۲‌.۲‌   رسم نمودار در مختصات دو بعدی… ۲۴

۳‌.۱‌.۲‌.۳‌   ساخت حلقه در متلب با for : 24

۲.۲.۲.۴‌  دستور break.. 24

۳‌.۲‌   تئوری و مبانی درس وتوسعه الگوریتم برای پروژه ۲۵

۳‌.۲‌.۱‌   فرمول بندی المان.. ۲۵

۳‌.۲‌.۲‌   روش کنترل شده توسط تغییر مکان گره ۲۶

۳‌.۲‌.۳‌   روش کنترل شده توسط نیرو ۳۱

۳‌.۲‌.۴‌   آنالیز کنترل شده توسط نیرو با المان سختی.. ۳۳

۳‌.۲‌.۵‌   آنالیز کنترل شده توسط نیرو با المان نرمی.. ۳۹

۳.۲.۶‌   پلاستیسیته متمرکز(مفصل پلاستیک با بعد) ۴۴

۳‌.۲‌.۷‌   پلاستیسیته متمرکز(مفصل پلاستیک فایبر ژنریک) ۴۵

۳‌.۳‌   توضیح برنامه نویسی انجام شده ۵۴

۳‌.۳‌.۱‌   قسمت ثابت برنامه ها ۵۴

۳‌.۳‌.۲‌   آنالیز کنترل شده توسط نیرو ۶۴

۳‌.۳‌.۳‌   آنالیز کنترل شده توسط تغییرمکان گره ۷۸

۳‌.۳‌.۴‌   پلاستیسیته متمرکز واقعی.. ۹۴

۳‌.۳‌.۵‌   پلاستیسیته متمرکز با فرمولاسیون نرمی و مفصل پلاستیک فایبرژنریک… ۹۶

۴   فصل چهارم openseesopensees. 105

۴‌.۱‌   OpenSees چیست؟. ۱۰۷

۴‌.۱‌.۱‌   محاسن برنامه. ۱۱۱

۴‌.۱‌.۲‌   دانلود OpenSees. 113

۴‌.۱‌.۳‌   اجرای opensees. 113

۴‌.۱‌.۴‌   روش نوشتن.. ۱۱۴

۴‌.۱‌.۵‌   مفسر opensees. 115

۴‌.۱‌.۶‌   تعریف واحد ها و ثابت ها ۱۱۵

۴‌.۱‌.۷‌   تولید دستورات MATLAB.. 116

۴‌.۱‌.۸‌   تعریف روند Tcl 116

۴‌.۱‌.۹‌   خواندن فایل هاى خارجى.. ۱۱۶

۴‌.۲‌   دستورات مدل سازی.. ۱۱۸

۴‌.۲‌.۱‌   روند مدل سازى.. ۱۱۸

۴‌.۲‌.۲‌   مفسر opensee. 119

۴‌.۲‌.۲‌.۱‌   گزینه ساخت مدل.. ۱۲۰

۴‌.۲‌.۲‌.۲‌   گزینه دامنه. ۱۲۰

۴‌.۲‌.۲‌.۳‌   گزینه خروجى… ۱۲۰

۴‌.۲‌.۲‌.۴‌   گزینه آنالیز. ۱۲۱

۴‌.۲‌.۳‌   روش نوشتن.. ۱۲۱

۴‌.۲‌.۴‌   دستور ساخت مدل.. ۱۲۳

۴‌.۲‌.۵‌   دستور ساخت… ۱۲۴

۴‌.۲‌.۶‌   دستور گره ۱۲۴

۴‌.۲‌.۷‌   دستور جرم. ۱۲۵

۴‌.۲‌.۸‌   گزینه قید ها (constraints) 125

۴‌.۳‌   دستور ماده ۱۲۶

۴.۳.۱‌  ماده فولاد نوع یک (steel 01) 126

۴.۳.۲  ماده فولاد نوع دو (steel 02) 127

۴‌.۴‌   بارگزاری و خروجی.. ۱۲۷

۴‌.۴‌.۱‌   سری های زمانی (Time Series) 128

۴‌.۴‌.۲‌   سری های زمانی ثابت (constant Time Series) 129

۴‌.۴‌.۳‌   سری های زمانی خطی (linear Time Series) 129

۴‌.۴‌.۴‌   سری های زمانی مستطیلی (Rectangeular Time Series) 129

۴‌.۴‌.۵‌   سری های زمینی سینوسی ( Sine Time Series) 130

۴‌.۴‌.۶‌   سری زمانی مسیر (Path Time Series) 130

۴‌.۴‌.۷‌   دستور بار گذاری (patten Command) 132

۴‌.۵‌   دستورات آنالیز. ۱۳۴

۴.۶‌   خروجی های برنامه opensees. 146

۵   فصل پنجم بررسی نتایج.. ۱۴۸

۵‌.۱‌   نمودارهای حالات مختلف… ۱۵۰

۶    فصل ششم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. ۱۷۸

منابع و مراجع..


خرید        سوال از فروشنده